Geschiedenis

Van Dorpshuisvereniging naar Ons Dorpshuis

In 1956 werd de fraaie kleuterschool voor fl. 6.000 aan de gemeente verkocht. Toen begonnen de eerste gesprekken om tot een dorpshuis te komen. Het resultaat was uiteindelijk dat in 1959 door de dienst Gemeentewerken van Odoorn een eerste schetsplan op tafel kwam met een kostenraming van fl.94.000. In 1960 was deze al opgelopen tot fl. 113.000. Het plan moest een tocht maken langs diverse instanties voor subsidies en goedkeuringen en toen het plan in 1961 klaar was, was de begroting helaas gestegen tot fl. 143.000.

Nog enkele moeilijke jaren van lobbyen om subsidies te krijgen gingen voorbij, maar vooral dankzij de inzet van de heren Diemers en Wanninkhof, resp. hoofd van het Bureau Maatschappelijk werk in Drenthe en secretaris van de Provinciale Commissie voor Buurt- en Dorpshuiswerk in Drenthe, werden de subsidies verstrekt en werd tevens de financiële toezegging van de gemeente Odoorn verkregen. Naast de vele subsidies moest de bevolking van Valthe tien procent van de kosten bijeen brengen, hetgeen een eis was van de subsidiërende instanties.
De handen werden ineengeslagen en het kwam voor elkaar. De in 1956 verkochte kleuterschool
(fl. 6.000) vormde de basis, het grondwerk werd door eigen krachten gedaan, opbrengst fl. 3.000 en een collecte onder de bevolking leverde fl. 6.500 op. Daarbij moet worden opgeteld de prachtige geste van de gebr. Keveling uit Valthermond, die de grond gratis ter beschikking stelden, zoals J. Hadders Jzn destijds had gedaan bij de bouw van de kleuterschool.
De stichtingsakte kon in 1962 worden opgemaakt. Het bestuur bestond uit G. Reinders, voorzitter, G. Ziengs, secretaris, H. Vos, penningmeester, S. van Lottum, alg. adjunct en voorts uit nog 17 door plaatselijke verenigingen aan te wijzen leden, zodat iedere vereniging in het bestuur was vertegenwoordigd. Vervolgens was het wachten op de rijksgoedkeuring om tot de bouw over te kunnen gaan. Deze kwam eindelijk in 1964 af.
Maar toen de gunning werd verleend, bleken de kosten wederom te zijn gestegen, namelijk van fl. 143.000 naar fl. 170.000.

Dit financiële gat werd gedempt door een lening van fl. 8.500 aan te gaan en de toezegging van een extra subsidie van het Koningin Juliana Fonds. Naast de hulp van de dorpsgenoten werd er ook aan de fundering van het gebouw gewerkt door studenten uit verschillende landen in het kader van de Internationale Vrijwillige Hulpdienst.
Op zaterdag 10 april 1965 – bijna 9 jaar na de eerste plannen – werd het dorpshuis officieel geopend.

Onder grote belangstelling van de bevolking werd eerst de vlag gehesen door gedeputeerde J.B. Hemel, vervolgens werd door de heer Diemers de naam ‘Ons Dorpshuis’ onthuld.
Daarna volgden diverse sprekers, met als laatste J. Timmer, die namens de gezamenlijke verenigingen van Valthe fl. 1.000 aanbood, te bestemmen voor de aankoop van inventaris.
Tenslotte boden de meisjes Dettie en Gea Timmer burgemeester De Fielliettaz Goethart de sleutel aan, waarmee hij de deur van dit prachtige gebouw opende.
Zo kreeg Valthe een dorpshuis, dat met veel inzet van de bevolking en met hulp van derden tot stand is gekomen en waar Valthe ook nu nog trots op kan zijn.

Om het dorpshuis te promoten, onder andere voor het houden van feesten en partijen, verzocht voorzitter Reinders zijn dochter Hilly en zijn toekomstige schoonzoon Harm Smegen om hun bruiloft te vieren in het dorpshuis. Dit feest vond plaats op 11 juni 1965.
Op 11 juni 1990 en op 11 juni 2015 vierden zij hun respectievelijk 25-jarig en 50-jarig huwelijksfeest wederom in het dorpshuis..

In 2010 werd de keuken geheel aangepast aan de geldende eisen van de Arbo en

Warenwet. In 2012 werd de barruimte geheel gerenoveerd.